Lompat ke konten Lompat ke sidebar Lompat ke footer

Widget HTML #1

Ulaon ni Apostel 15

15:1 Jadi adong ma na tuat sian luat Judea; songon on do dipodahon tu angka dongan i: Molo so tarsunat hamu mangihuthon agama ni si Musa, ndang tarbahen hamu gabe malua.
15:2 Jadi guntur ma huria i, pola gogo do nasida dialo si Paulus dohot si Barnabas. Dung i disuru ma si Paulus dohot si Barnabas rap dohot dongan deba nari sian nasida nangkok tu Jerusalem manopot angka apostel dohot angka pangituai, patorangkon salisi i.
15:3 Dibolus nasida na pinaborhat ni huria i ma tano Penisia dohot Samaria, dipajojor ma disi hamumuba ni roha ni angka sipelebegu, gabe las situtu ma roha ni sude angka dongan i dibahen.
15:4 Jadi dung sahat nasida tu Jerusalem, dijangkon na sahuria i dohot angka apostel ro di angka pangituai ma nasida, jadi dibaritahon nasida na ro i ma godang ni na niula ni Debata marhite sian nasida.
15:5 Dung i hehe ma na deba sian rongkanan ni halak Parise, angka naung gabe porsea, mandok: Ingkon sunaton do nasida jala apoan, mangaradoti patik ni si Musa.
15:6 Dung i marpungu ma angka apostel i ro di angka pangituai, sumulu hata i.
15:7 Alai dung leleng marsual, hehe ma si Petrus, ninna ma mandok nasida: Hamu angka hahaanggi! Diboto hamu do, naung tibu dipillit Debata ahu di tongatongamuna, laho patubegehon tu halak sipelebegu barita na uli i, asa porsea nasida.
15:8 Debata sitanda roha i sandiri do sitindangi di nasida, marhite sian na nilehonna i Tondi Parbadia i tu nasida songon na tu hita.
15:9 Ndang dia imbarna hita dohot nasida dibahen Debata, dung dipaias rohanasida hinorhon ni haporseaon i.
15:10 Antong, boasa ma unjunanmuna Debata nuaeng, laho mangampehon auga tu rungkung ni angka sisean, na so tarusung angka amanta i nang hita pe.
15:11 Marhite sian asi ni roha ni Tuhan Jesus do tahe, umbahen na malua hita dihaporseai rohanta; nasida pe songon i do.
15:12 Dung i hohom ma sude natorop i tumangihon hata ni si Barnabas dohot si Paulus, na pajojorhon godang ni tanda dohot halongangan angka na niula ni Debata di tongatonga ni angka sipelebegu marhite sian nasida.
15:13 Asa dung marujung hatanasida, mangalusi ma si Jakobus, ninna ma: Hamu angka hahaanggi, tangihon hamu ma hatangkon!
15:14 Nunga dipajojor si Simon taringot tu panatap ni Debata apala parjolo sahali, manjangkon tu Goarna bangsona sian angka sipelebegu.
15:15 Jala mardomu do i tu hata ni angka panurirang i, songon na tarsurat:
15:16 "Dung salpu i, mulak ma Ahu, laho paulihon muse undungundung ni si Daud naung marumpak i; ulahanku ma paulihon naung maloha i, laho pajongjongkon.
15:17 Asa dilului angka halak na tading i ma Tuhan i, ro di saluhut sipelebegu, angka na manjujung Goarhu,"
15:18 ninna Tuhan i, na pabotohon angka i hian sian na robi.
15:19 Dibahen i hutimbang, ndang sisusaan be nasida, angka na ro sian sipelebegu mandompakkon Debata.
15:20 Alai nirodi ma nasida, sumubangkon pardebataon na leban, parmainanon, na mate so sineat ro di mudar i, angka na mangaramuni.
15:21 Ai sian na robi adong do di ganup huta angka na manjamitahon si Musa; ai dijaha do suratna ganup ari Sabbat di angka parguruan.
15:22 Denggan ma didok roha ni angka apostel dohot angka pangituai ro di sandok huria i: Pinillit ma sian nasida dongan sisuruon tu Antiokia mandongani si Paulus dohot si Barnabas, i ma si Judas na margoar si Barnabas dohot si Silas, angka sintua di tongatonga ni donganna.
15:23 Ia surat siboanonnasida on do: Hami angka donganmuna, angka apostel dohot angka sintua, manongos tabi di angka dongan na sian sipelebegu na di huta Antiokia, di luat Siria dohot Kilikia.
15:24 Hubege hami, naung ro deba sian hami an, na manggaori hamu marhitehite hatanasida mangaliluhon rohamuna; tung na so hudokkon hami do nasida.
15:25 Sada do rohanami, mamillit sisuruon on tu hamuna rap dohot si Barnabas dohot si Paulus, angka haholongan ni rohanami.
15:26 Naung diseahon nasida do hosanasida ala ni Goar ni Tuhanta Jesus Kristus.
15:27 Asa husuru hami do si Judas dohot si Silas, asa dohot nasida paboahon hata i tu hamu.
15:28 Ai denggan do di roha ni Tondi Parbadia nang di rohanami: Unang be niampehon tu hamu na dokdok, dungkon ni na ringkot on:
15:29 Parsubangkon hamu ma pelean na tu begu dohot mudar dohot na mate so sineat, angkup ni i parmainanon i; denggan ma dipasiding hamu angka i. Hipas ma hamu!
15:30 Jadi dung dipaborhat, tuat ma nasida tu Antiokia; jadi dipapungu ma natorop i, laho pasahathon surat i.
15:31 Alai dung dijaha nasida surat i, las ma rohanasida jala tarapul.
15:32 Alai si Judas dohot si Silas, panurirang do nasida huhut, jala godang do jamitanasida mangapoi angka dongan i dohot patoguhon rohanasida.
15:33 Alai dung na nia lelengna nasida disi, dipaborhat angka dongan i ma nasida di bagasan dame, mulak tu na marsuru nasida.
15:34 Anggo si Silas, lomo do rohana tading disi.
15:35 Alai mian di Antiokia jolo si Paulus dohot si Barnabas dohot torop angka na asing, mangajarhon dohot mamaritahon hata ni Tuhan i.
15:36 Alai di laonlaon ni ari ninna si Paulus ma mandok si Barnabas: Beta ma hita mangulahi marnida angka donganta i tu ganup huta, naung tajamitai najolo, manang beha pangalahonasida!
15:37 Alai ditahi roha ni si Barnabas do, naeng ma togihononhon dohot si Johannes na margoar si Markus.
15:38 Alai anggo di roha ni si Paulus, ndang tama togihononhon ibana, ala naung ditadingkon nasida di Pampilia jala ndang didongani nasida tu ulaon i.
15:39 Jadi marbada ma nasida, pola sirang; gabe ditogihon si Barnabas ma si Markus marparau tu pulo Siprus.
15:40 Alai dipillit si Paulus ma si Silas bahen donganna; jadi borhat ma ibana, dung dipasahat angka dongan i ibana tu asi ni roha ni Tuhan i.
15:41 Jadi diliati ma tano Siria dohot Kilikia, patoguhon angka huria i.