Lompat ke konten Lompat ke sidebar Lompat ke footer

Widget HTML #1

Johannes 9

9:1 Dung i di na mamolus i Ibana, diida ma sada halak na mapitung tubu.
9:2 Gabe ninna angka siseanna ma manungkun Ibana: Ale Guru, ise do na mardosa, halak on do manang natorasna, umbahen na mapitung ibana tubu?
9:3 Jadi dialusi Jesus ma: Ndada ala ni dosana manang ala ni dosa ni natorasna; alai naeng gabe patar angka ulaon ni Debata di ibana.
9:4 Ingkon ulaonku do ulaon ni na marsuru Ahu, saleleng arian; ai dung ro borngin, ndang tarbahen mangula disi manang ise.
9:5 Panondang ni portibi on do Ahu, tagan di portibi on Ahu.
9:6 Jadi dung didok songon i, ditijuri ma tano i mambahen gambo marhite sian ijurna i, didalohon ma gambo i tu matana.
9:7 Dung i didok ma tu ibana: Laho ma ho marsuap tu dano Siloam (na mandok: Na sinuru)! Jadi laho ma ibana marsuap, gabe marnida ma ibana mulak.
9:8 Dung i didok hombar bagasna ma ro di angka na marnida ibana najolo mangidoido: Nda on do na somal hundul mangidoido?
9:9 Jadi adong ma deba na mandok: Ibana do i! Alai na deba mandok: Ndangana, suman do ibana tusi. Didok ibana do: Ahu do i!
9:10 Dung i ninna nasida ma: Beha do hamumungkap ni matami?
9:11 Jadi didok ma mangalusi: Halak i na margoar Jesus, i do pauli gambo, didalohon ma i tu matangku, jadi disuru ahu marsuap tu dano Siloam; dung i laho ahu tusi marsuap, jadi marnida ma.
9:12 Dung i ninna nasida ma tu ibana: Didia do Ibana? Jadi didok ma: Ndang huboto!
9:13 Gabe ditogihon nasida ma halak na mapitung hian tu angka Parise.
9:14 Alai ari Sabbat do tongon, uju dipauli Jesus gambo i dohot mangungkap matana i.
9:15 Laos disungkun angka Parise i ma tu ibana pangalahona, umbahen marnida ibana. Jadi didok ma tu nasida: Gambo do didalohon tu matangki, dung i marsuap ahu jadi marnida ma!
9:16 Dung i didok na deba sian angka Parise i ma: Ndang na sian Debata Halak i, ai ndang dijujur Ibana ari Sabbat i. Angka na asing mandok: Tung tarpatupa halak sipardosa ma tanda sisongon i? Jadi marsalisi ma nasida sama nasida.
9:17 Dung i didok nasida ma muse tu na mapitung hian: Ia ho, dia ma pandokmu taringot tu Ibana, ala diungkap matami? Jadi didok ma: Panurirang do Ibana!
9:18 Jadi ndang diparhatutu angka Jahudi i, ibana do na mapitung i najolo, gabe marnida muse, pola do dijou nasida natoras ni naung marnida i.
9:19 Jadi disungkun ma nasida: Anakmuna do on tahe, na nidokmuna na mapitung tubu i? Na boha do gabe marnida ibana nuaeng?
9:20 Dung i ninna natorasna i ma mangalusi nasida: Na huboto hami do on anaknami jala na mapitung do ibana tubu.
9:21 Alai ndang huboto hami, manang beha pangalahona gabe marnida; ba, ndang hutanda hami na mangungkap matana. Ibana ma sungkun hamu; nunga tang dagingna, botoonna do mandok sidohononna.
9:22 Ai mabiar mida Jahudi i do natorasna, umbahen na didok songon i. Ai nunga mardos ni roha angka Jahudi, ingkon sipabalion do sian huria ganup na marhatopothon, Kristus Ibana.
9:23 Dibahen i do umbahen na didok natorasna i: Nunga tang dagingna; ibana ma sungkun hamu!
9:24 Dung i dijou nasida ma paduahalihon halak na mapitung hian, didok ma tu ibana: Pasangap ma Debata! Huboto hami do, pardosa Halak i.
9:25 Dung i ninna ibana ma mangalusi: Manang na pardosa Ibana, ndang huboto. Holan on do na huboto: Na mapitung do ahu najolo, alai na marnida do anggo nuaeng.
9:26 Gabe ninna nasida ma mandok ibana: Ai aha do dibahen tu ho; beha do dibahen mangungkap matami?
9:27 Jadi dialusi ma nasida: Nunga hupaboa i tu hamu; na so dibege hamu do i? Naeng begeonmuna i muse? Naeng gabe siseanna nang hamu?
9:28 Dung i disurahi nasida ma ibana, ninna ma: Ho do siseanna; anggo hami sisean ni si Musa do.
9:29 Huboto hami do, si Musa diangkupi Debata mangkatai; alai anggo Halak on, ndang binoto, manang sian dia Ibana.
9:30 Gabe dialusi ibana ma nasida: Longang do rohangku disi, na so binotomuna, manang na sian dia Ibana, hape diungkap do matangku!
9:31 Taboto do, na so ditangihon Debata angka pardosa, alai halak na mangkabiari Debata jala mangulahon pinangido ni rohana, i do ditangihon.
9:32 Sian mula ni tano on ndang dung binege, adong na mangungkap mata ni halak na mapitung tubu.
9:33 Aut so sian Debata Ibana, ndang tarpatupasa agia aha.
9:34 Dung i ninna nasida ma mangalusi ibana: Hibul do ho tubu di bagasan dosa, hape naeng ajaranmu hami! Jadi dipabali nasida ma ibana.
9:35 Dibege Jesus ma, naung dipabali nasida ibana, jadi ninna ma mandok ibana, dung jumpangsa: Na porsea do ho di Anak ni jolma i?
9:36 Dung i ninna halak i ma mangalusi: Ai ise do i, Tuhan, asa huhaporseai Ibana?
9:37 Jadi didok Jesus ma tu ibana: Na niidam, na mangkatai dohot ho, I ma Ibana.
9:38 Gabe didok ma: Na porsea do ahu, ale Tuhan! Laos disomba ma Ibana.
9:39 Dung i didok Jesus ma: Mamboan uhum do, umbahen na ro Ahu tu portibi on, asa marnida angka na so marnida hian, jala asa gabe mapitung angka na marnida.
9:40 Jadi dibege na deba sian angka Parise na rap dohot Ibana ma i, jadi didok ma tu Ibana: Nda tung dohot hami mapitung?
9:41 Jadi didok Jesus ma tu nasida: Aut na mapitung hamu, gabe so mardosa hamu. Alai didok hamu do: Na marnida do hami, gabe hot ma dosamuna.