Lompat ke konten Lompat ke sidebar Lompat ke footer

Widget HTML #1

Johannes 7

7:1 Dung salpu i, diadangi Jesus ma luat Galilea, ai ndang olo Ibana mardalani di Judea, ala naeng bunuon ni halak Jahudi Ibana.
7:2 Alai jonok do pesta parlapelapean ni Jahudi.
7:3 Jadi didok angka anggina i ma mandok Ibana: Borhat ma Ho sian on laho tu Judea, asa dohot siseanmi marnida angka ulaon na pinatupami!
7:4 Ai ndada di na holip diula halak sibahenonna, anggo naeng tu hapataran ibana. Anggo sapala diula Ho angka na songon i, papatar antong dirim tu portibi on!
7:5 Ai nang angka anggina, ndang porsea di Ibana.
7:6 Dung i ninna Jesus ma mandok nasida: Ianggo tingkingki ndang dope jumpang; alai anggo tingkimuna tongtong do dapot anggo i.
7:7 Didia ma hosoman ni portibi on hamu; anggo Ahu dihosomi do, ala Ahu mangkatindangkon, paboa na jahat angka pambahenanna.
7:8 Hamu ma nangkok marpesta; ianggo Ahu, ndang nangkok tu pesta on, ai ndang dope jumpang tingkingki.
7:9 Dung songon i hatana, tading ma Ibana di Galilea.
7:10 Alai dung nangkok angka anggina i marpesta, nangkok muse ma nang Ibana; ndang apala patar, tar songon na buni do.
7:11 Asa dilului angka Jahudi ma Ibana di pesta i, angka ninna do: Ai didia do Ibana?
7:12 Jadi sai dihatahatai natorop ma Ibana; adong do na mandok: Parroha na denggan do Ibana; alai na asing muse mandok: Nda tung, na mangaliluhon natorop do Ibana.
7:13 Alai ndang adong na hum papatarhon hatana taringot tu Ibana, dibahen biarnasida mida Jahudi i.
7:14 Nunga pola salpu satonga ni angka ari ni pesta i, asa laho Jesus tu bagas joro mangajari.
7:15 Gabe longang ma angka Jahudi, didok ma: Sian dia ma diboto On hata ni Debata, so manang diguruhon?
7:16 Jadi didok Jesus ma tu nasida: Anggo podangku, ndada sian Ahu sandiri, sian na marsuru Ahu do.
7:17 Ganup na olo mangulahon pinangido ni roha ni I, botoonna ma, manang na sian Debata podangki, manang na huhatahon i sian diringku sambing.
7:18 Ganup na mangkatahon sian dirina, sangapna do niluluanna; alai na mangalului sangap ni na marsuru ibana, i do parsintong, ndang adong na geduk di bagasan ibana.
7:19 Nda dilehon si Musa patik i tu hamu? Hape ndang adong nanggo sada sian hamu na mangaradoti patik i. Boasa ditahi rohamuna mamusa Ahu?
7:20 Dung i ninna natorop i ma: Na sibolison do Ho! Tung ise ma tumahi mamusa Ho?
7:21 Dung i ninna Jesus ma mangalusi nasida: Hupatupa sada ulaon, gabe longang hamu saluhutna.
7:22 Onpe, dilehon si Musa tu hamu ruhut parsunaton (ndang nian sian si Musa parmulaanna, na sian angka ompu i do), gabe, disunat hamu halak nang di ari Sabbat.
7:23 Asa tarsunat do hape jolma jumpa ari Sabbat, unang dilaosi patik ni si Musa; tung Ahu ma muruhanmuna, ala hibul jolma i hupamalum jumpa ari Sabbat?
7:24 Unang ma marguru tu na niida sambing uhummuna, tigor ma panguhummuna!
7:25 Dung i ninna deba sian isi ni Jerusalem ma: Nda Ibana i, na naeng bunuonnasida?
7:26 Ndi, tullom ni hatana i! So manang aha didok nasida tu Ibana. Atik naung torang ulaning diboto angka sintuanta, Ibana tutu Kristus?
7:27 Alai tahe, taboto do haroroan ni Halak on. Alai molo ro Kristus i, ndang dapot botoon, manang sian dia haroroanna.
7:28 Dung i dipagogo Jesus ma soarana mangajari di bagas joro i, ninna ma: Olo tutu, ditanda hamu do Ahu jala diboto hamu do haroroanki. Ndang na ro Ahu sian diringku, alai adong do Parsintong i, na marsuru Ahu, na so tinandamuna.
7:29 Alai anggo Ahu hutanda do Ibana, ai sian Ibana do Ahu; Ibana do marsuru Ahu.
7:30 Dung i dilului nasida ma dalan manangkup Ibana; alai ndang adong na mangalaluhon tanganna tu Ibana, ai ndang dope jumpang tingkina.
7:31 Alai lan do sian natorop gabe porsea di Ibana, angka ninna do: Molo ro Kristus, tagamon gumodang tanda patupaonna sian na binahen ni On?
7:32 Dibege Parise i ma angka hata ni natorop i na taringot tu Ibana, jadi disuru angka sintua ni malim dohot Parise i ma angka opas manangkup Ibana.
7:33 Jadi ninna Jesus ma: Sangombasnari nama Ahu rap dohot hamu; dung i laho ma Ahu manopot na marsuru Ahu.
7:34 Luluanmuna ma Ahu; alai ndang dapot, ai ndang tarbahen hamu ro tu sitopotonki.
7:35 Jadi ninna angka Jahudi ma sama nasida: Tudia ma naeng laho Ibana, umbahen so jumpang hita Ibana? Naeng laho Ibana ulaning tu dongan na mangaranto di Junani dohot mangajari halak Junani i?
7:36 Hata dia do i na nidokna: Luluanmuna ma Ahu, alai ndang dapot; jadi: ndang tartopot hamu tu sitopotonki?
7:37 Dung i di ari pesta na parpudi na sumangap i, jongjong ma Jesus disi, dipagogo ma soarana mandok: Molo adong na mauas, tu Ahu ma ibana ro minum!
7:38 Songon na nidok ni Surat i: Angka batang aek na mangolu do mabaor sian na porsea di Ahu.
7:39 Alai taringot tu Tondi i do didok hata ondeng, i ma sijaloon ni angka na gabe porsea di Ibana; ai ndang dope ro Tondi Parbadia, ala so dipasangap dope Jesus.
7:40 Jadi deba sian natorop na umbege hata i mandok: On do tutu Panurirang i!
7:41 Deba nari mandok: Kristus do Ibana! Alai adong na asing na mandok: Tung luat Galilea ma haroroan ni Kristus?
7:42 Nda didok Surat i: Sian pomparan ni si Daud, jala sian huta Betlehem, na niinganan ni si Daud nahinan, ro Kristus i?
7:43 Jadi marsalisi ma natorop ala Ibana.
7:44 Deba sian nasida naeng manangkup Ibana; alai ndang adong na mangalaluhon tangan tu Ibana.
7:45 Dung i mulak ma angka opas tu angka sintua dohot tu Parise i, gabe didok nasida ma: Boasa so diboan hamu Ibana?
7:46 Jadi mangalusi ma angka opas i: Ndang dung dope adong halak na marjamita songon Ibana.
7:47 Dung i dialusi angka Parise i ma nasida: Tung dohot ma hamu dipaotooto?
7:48 Ai adong do porsea di Ibana sada sian angka sintua manang Parise?
7:49 Holan natorop do, na so umboto patik i; naung hona toru do nasida.
7:50 Dung i ninna si Nikodemus, dongannasida sahalak, i do na ro uju i manopot Jesus, didok ma tu nasida:
7:51 Ai diuhumi patikta i do halak, ia so jolo tinangihon hatana, gabe binoto na niulana?
7:52 Dung i ninna nasida ma mangalusi ibana: Naung dohot do ho huroha halak Galilea? Pamanat ma antong jala ida, na so adong hehe panurirang sian luat Galilea!
7:53 Laos masitopot jabuna be ma nasida.