Lompat ke konten Lompat ke sidebar Lompat ke footer

Widget HTML #1

Jakobus 1

1:1 Ahu surat ni si Jakobus, naposo ni Debata dohot Tuhan Jesus Kristus, mandapothon na sampuludua marga, na di parserahan: Tabi ma di hamu!
1:2 Ale angka donganku, las ni roha sambing ma rajumi hamu i, anggo madabu hamu tu bagasan ragam ni pangunjunan.
1:3 Boto hamu ma: Na mangkorhon habengeton do pangunjunan na tu haporseaonmuna.
1:4 Alai ingkon dihorhon habengeton i do ulaon na sun denggan, asa gabe rimpas hamu, angka na so marlindang, na so marnahurang.
1:5 Ai molo adong di tongatongamuna na hurangan bisuk, dipangido ma tu Debata, na bulus mangalehon di saluhut jala ndang marpangea, dung i lehononna ma tu ibana.
1:6 Alai di bagasan haporseaon ma ibana mangido, unang marganggu ni roha; ai na ganggu roha i, tudos do tu galumbang ni laut, na pinahuturhutur jala na pinalindaklindak ni alogo.
1:7 Unang ma diparbaga roha ni halak i, jaloonna agia aha sian Tuhan i!
1:8 Ai halak na mardua roha, na gaor do i di saluhut angka dalanna.
1:9 Alai dipuji dongan na toruk i ma dirina siala timbona i!
1:10 Songon i na mora i, siala hatoruhonna; ai na laho salpu ma ibana songon bungabunga na di ladang i.
1:11 Ai binsar ma mata ni ari dohot mohopna, jadi rahar ma duhut i, marurus ma bungana, mago ma rupana na jengkar i. Songon i ma laho malos na mora i di bagasan angka dalanna.
1:12 Martua do halak na manaon di pangunjunan i: Ai dung tau ibana, jaloonna ma tumpal hangoluan, naung diparbagabaga tu angka na holong roha di Ibana.
1:13 Unang ma didok manang ise, jumpa tarunjun ibana: Na tarunjun do ahu sian Debata! Ai ndang masa di Debata pangunjunan tu hajahaton; ndang diunjuni Ibana manang ise.
1:14 Alai ditaiti jala dipaelaela sangkapsangkap ni rohana sandiri do ganup, umbahen na tarunjun.
1:15 Jadi dung manjangkon sangkapsangkap ni roha i, ditubuhon ma dosa; alai dung gok dosa i, ditubuhon ma hamatean.
1:16 Unang ma hamu lilu, angka donganku na hinaholongan!
1:17 Saluhutna silehonlehon na denggan, nasa ulibasa na mauliutus, i ma na ro sian ginjang, sian Ama ni na tiur, na so olo muba, na so umboto agia halinu ni hamimimbar.
1:18 Sian tahi ni rohana do ditubuhon Ibana hita marhitehite hata hasintongan i, asa hita hira patumonaan sian angka na tinompana i.
1:19 Ingot hamu ma, angka donganku na hinaholongan: Ganup jolma, girgir ma ibana mananginangi, bangkol ma ibana mangkatai, bangkol ma tarrimas!
1:20 Ai ndang diulahon rimas ni jolma hatigoran ni Debata.
1:21 Dibahen i, bolongkon hamu ma nasa na roa ro di hajahaton na lohot i; marlambok ni roha ma hamu manjalo hata na sinuan tu bagasan rohamuna, na tarbahen paluahon tondimuna.
1:22 Alai gabe siulahon Hata i ma hamu, unang holan pananginangi, angka na paotootohon dirina!
1:23 Ai pananginangi di hata i, anggo so diulahon, tudos ma i tu halak na paberengbereng rupa ni bohina di sorminan.
1:24 Ai dibereng do dirina, dung i laho ma ibana, gabe ndang diboto be rupana.
1:25 Alai na mamereng torus tu bagasan uhum haluaon na sun denggan i jala mian disi, i ma na martua marhite sian pangulaonna i, anggo so pananginangi na mangkalupahon, siula ulaon i tahe ibana.
1:26 Molo adong na mandok di bagasan rohana, na daulat ibana, hape ndang dirantei dilana, diansi do tahe rohana: Na magopo ma hadaulatonna i.
1:27 On do hadaulaton na ias jala na so marlindang, di roha ni Debata Ama: Mandulo angka na so marama, so marina dohot angka na mabalu di haporsuhonnasida, huhut mangaramoti diriniba maralohon portibi on, unang marlindang.