Lompat ke konten Lompat ke sidebar Lompat ke footer

Widget HTML #1

III Musa 27

27:1 Dung i ro ma hata ni Jahowa tu si Musa songon on:
27:2 Paboa ma tu halak Israel jala dok ma tu nasida: Tung sura manang ise naeng marbagabaga hasurungan, ingkon marguru tu pangasammu di angka jolma i gararonna tu Jahowa.
27:3 Ia pangasammu di baoa na marumur duapulu taon sahat ro di onompulu taon, ingkon asamonmu ibana limapulu sekkel perak marguru tu sekkel na di inganan na badia i.
27:4 Alai tung sura parompuan ibana, ingkon asamonmu tolupulu sekkel.
27:5 Molo marumur lima taon jolma i sahat ro di duapulu taon, ingkon asamonmu ibana duapulu sekkel, molo baoa, alai molo parompuan sampulu sekkel do.
27:6 Molo marumur ibana sabulan sahat ro di lima taon, ingkon asamonmu ibana lima sekkel perak, molo baoa, alai molo parompuan tolu sekkel perak asamonmu.
27:7 Tung sura onompulu taon umur ni jolma i manang lobi sian i, ingkon asamonmu ibana sampulu lima sekkel, molo baoa, sampulu sekkel molo parompuan.
27:8 Alai tung sura mapogoshu ibana manggarar pangasammu, ingkon ro ibana tu jolo ni malim i, asa malim i mangasam ibana; alai ingkon marguru tu na dapot tangan ni halak na marbagabaga i asamon ni malim i ibana.
27:9 Alai tung sura pinahan do i na tarpelehon bahen pelean tu Jahowa, nasa na pinelehon ni halak sian i na badia do i di Jahowa.
27:10 Ndang jadi singkaton manang pasambaron, na denggan singkat ni na roa manang na roa singkat ni na denggan; alai tung sura naeng sambaran ni manang ise, pinahan singkat ni pinahan, ingkon duansa badia di Jahowa.
27:11 Alai tung sura pinahan na ramun do i na so jadi pelehononhon bahen pelean tu Jahowa, ingkon boanon do pinahan i tu adopan ni malim i.
27:12 Ingkon malim i muse mangasam pinahan i, manang na denggan manang na roa, jala ingkon pangasam ni malim i do na lalu.
27:13 Alai tung sura manang ise naeng manobussa, ingkon patambaonna saparlimana sian pangasammu hian.
27:14 Tung sura manang ise pabadiahon bagasna bahen inganan na badia di Jahowa, ingkon asamon ni malim do i, manang na denggan manang na roa; ia songon i pangasam ni malim i disi, laos songon i do hot.
27:15 Alai tung sura halak na pabadiahon i naeng manobus jabuna, ingkon patambaonna saparlima perak lobi sian pangasammu, jadi ibana ma nampuna jabu i.
27:16 Tung sura manang ise pabadiahon di Jahowa santurpuk sian partalianna, ingkon asamonmu do i hombar tu bonina; molo sada ampang bonina ingkon mararga limapulu sekkel perak.
27:17 Molo olat ni taon parolopolopon ibana pabadiahon ladangna, ingkon hombar tu pangasammu do hot.
27:18 Alai tung sura dung salpu taon parolopolopon i, ibana pabadiahon ladang i, ingkon timbangon ni malim argana marguru tu taon angka na tinggal i sahat tu taon parolopolopon, dung i oruanna ma pangasamna i.
27:19 Alai tung sura jolma na pabadiahon ladang i naeng manobus muse, ingkon patambaonna saparlima perak pangasammu hian, asa hot di ibana.
27:20 Alai tung sura ndang naeng tobusonna ladang i, lam digadis tahe ladang i tu halak na asing, ndang tartobus be i.
27:21 Ia dung malua ladang i di taon parolopolopon, ingkon badia ma i di Jahowa, suang songon ladang na hona harom, ingkon gabe partalian ni malim do i.
27:22 Tung sura manang ise pabadiahon tu Jahowa santurpuk hauma na nidondonna na so golatna hian.
27:23 Ingkon etongan ni malim tu ibana hepeng pangasammu sahat ro di taon parolopolopon, dung i lehononna ma di na sadari i hepeng pangasammu i, na badia di Jahowa do i.
27:24 Dapot taon parolopolopon, ingkon mulak hauma i tu pandondonanna hian, tu jolma nampuna golat i.
27:25 Alai nasa pangasammu ingkon marguru tu sekkel na di inganan na badia i: Duapulu gera, i ma sada sekkel.
27:26 Holan buhabaju ni pinahan naung Jahowa hian nampunasa ala buhabaju, ndang jadi bagabagahonon ni manang ise, nang lombu, nang birubiru, badia hian do i di Jahowa.
27:27 Alai tung sura pinahan na ramun do i, ingkon tobusonna do i marguru tu pangasammu, jala ambaonna dope tusi saparlimana, alai tung sura so ditobus, jadi ma gadisonna marguru tu pangasammu.
27:28 Alai tahe nasa naung hona harom, naung hinaromhon ni manang ise tu Jahowa sian nasa ugasanna, nang jolma, manang pinahan, manang sian golatna pe, ndang jadi gadisonna manang tobusonna; ai nasa naung hona harom na badia sahali do i di Jahowa.
27:29 Nasa naung hona harom tahe, nang sian jolma, ndang jadi tobuson, ingkon marutang hosa do.
27:30 Nasa parpuluan gogo ni tano i, nang sian boni di ladang, nang sian parbue ni hau, Jahowa tu nampunasa, ingkon badia di Jahowa do i.
27:31 Alai tung sura manang ise naeng manobus manang aha sian parpuluanna, ingkon ambaonna tusi saparlimana.
27:32 Jala nasa parpuluan sian lombu manang birubiru, sian saluhut na tinudu ni batahi, ganup pasampuluhon tahe, ingkon badia di Jahowa do i.
27:33 Ndang pola jolo tangkasan manang na uli manang na roa, jala ndang jadi pasambaronna; alai tung sura manang ise naeng manambarhon, ingkon gabe rap badia do, na sinambarhon dohot sambarna i, ndang jadi tobuson.
27:34 I ma tona, angka na tinonahon ni Jahowa tu si Musa di dolok Sinai, pasahatonna tu halak Israel.