Lompat ke konten Lompat ke sidebar Lompat ke footer

Widget HTML #1

II Korint 6

6:1 Na mangapoi do hami, angka dongan pangula, asa unang magopo panjaloonmuna di asi ni roha ni Debata.
6:2 Ai didok do: "Di tingki parasian do ho hutangihon, jala di ari haluaon do ho huurupi. Nuaeng ma tongon tingki parasian; nuaeng ma ari haluaon i!"
6:3 Ndang mangalehon partuktuhan hami di agia aha pe, asa unang hasurahan tohonannami.
6:4 Di na saluhut hupatuduhon hami dirinami songon angka naposo ni Debata: Di bagasan habengeton godang, di bagasan angka haporsuhon, hasusaan dohot hagogotan;
6:5 di na hona pungkul, di na tarhurung, di bagasan hagunturon, di halojaon, di mangkar ni mata, di parpuasaon;
6:6 di bagasan hatomanon, di bagasan parbinotoan, lambas ni roha dohot habasaron, di bagasan Tondi Parbadia, di bagasan holong ni roha na so marpangansi;
6:7 di bagasan hata hasintongan, di bagasan hagogoon ni Debata, marhitehite sinjata hatigoran di siamun dohot hambirang;
6:8 mamolus sian hasangapon dohot haleaon, sian barita na roa dohot barita na denggan; songon angka na mangaliluhon, hape parsintong do;
6:9 songon angka na so tinanda, hape na tinanda do; songon na naeng mate, hape na mangolu; songon angka na binunu, alai ndada na mate;
6:10 songon angka na marsak, alai tongtong do parroha na las; songon angka na pogos, alai torop do dipamora; songon na so paradongan, hape saluhut do digomgom.
6:11 Buas do pandoknami tu hamu, halak Korint; ungkap do rohanami.
6:12 Ndang mangingking rohanami maradophon hamu; rohamuna do na mangingking i.
6:13 Songon na tu anakkonku ma hatangkon: Palambas hamu ma nang rohamuna, balos ni i!
6:14 Unang saauga hamu dohot angka na so porsea! Ai aha ma pardomuan ni hatigoran dohot na so uhum; jala aha do hasaoran ni hatiuron dohot haholomon?
6:15 Beha ma domu Kristus dohot Belial; aha ma hatopan ni na porsea dohot na so porsea?
6:16 Tung olo ma mardomu joro ni Debata dohot angka ajiajian? Ai joro ni Debata na mangolu i do hita, songon na nidok ni Debata: "Naeng di tongatonganasida do Ahu maringanan jala mardalani, gabe Debatanasida do Ahu, jala nasida gabe bangsongku."
6:17 "Dibahen i, ruar ma hamu sian tongatonganasida jala paholang hamu ma dirimuna, ninna Tuhan i; unang ma jama hamu na ramun, asa hujangkon hamu!"
6:18 "Jala gabe Ama ma Ahu di hamu, jala hamu gabe anak dohot boru di Ahu, ninna Tuhan, Sigomgom parluhutan."