Lompat ke konten Lompat ke sidebar Lompat ke footer

Widget HTML #1

I Korint 6

6:1 Adong do hape di tongatongamuna na marparkaro dompak donganna, gabe hum ibana maruhum tu angka sipargeduk, ndada tu angka na badia!
6:2 Ndang diboto hamu: Uhumon ni angka na badia do sogot portibi on? Jala molo uhumonmuna portibi on, ndang tuk hamu manguhum siotihotik i?
6:3 Ndang diboto hamu: Hita manguhum sogot angka surusuruan; lam hata ugasan tano on ma!
6:4 Hape jumpa adong di hamu parkaro taringot tu ugasan tano on, dipauhumhon hamu i tu angka na marlea di huria!
6:5 Na pailahon hamu do hatangkon: Na so adong huroha di hamu na marroha, nanggo sahalak, na tarbahen manguhum dongan sama dongan?
6:6 Na marparkaro do hape dongan sama dongan, jala di jolo ni angka na so porsea i!
6:7 Sandok hataluanmuna hian do i, anggo marparkaro hamu sama hamu. Boasa so tagonan ditaon hamu na so uhum? Boasa so tagonan dioloi hamu angatan?
6:8 Hape hamu sandiri do mangarupa jala mangangati, pola tu angka dongan!
6:9 Na so diboto hamu do: Ndang sitean harajaon ni Debata anggo angka sipargeduk? Unang hamu lilu: Ndang sitean harajaon ni Debata angka parmainan, angka sioloi ajiajian, angka pangalangkup, angka pangalukluhi, nang angka na marjolmahon baoa.
6:10 Songon i nang angka panangko, angka parangat, angka siparmabuk, angka panginsahi, nang angka pandobo.
6:11 Jala angka sisongon i do hamu deba najolo; alai nunga hamu diburi, nunga hamu diparbadiai jala dipintori marhitehite Goar ni Tuhan Jesus Kristus dohot marhitehite Tondi ni Debatanta.
6:12 Saluhutna do jadi di ahu, alai ndang saluhut marguna; saluhutna do jadi di ahu, alai ndang jadi patunduhon ni manang aha ahu.
6:13 Tu butuha i do angka sipanganon, jala butuha i do tu angka sipanganon; alai rap pasohoton ni Debata do angka i. Alai anggo daging i, unang ma tu parmainanon; tu Tuhan i ma, jala tu daging i do Tuhan i!
6:14 Alai dipahehe Debata do Tuhan i, laos paheheonna ma nang hita di hagogoonna i.
6:15 Ndang diboto hamu, ruas ni Kristus do pamatangmuna? Tung pangkeonku ma angka ruas ni Kristus i bahen ruas ni siula parmainanon? Dao ma i!
6:16 Ndang diboto hamu, naung gabe sada daging dohot boruboru na jahat, anggo sampur tusi; ai ninna do: "Na gabe sada daging do nasida na dua i."
6:17 Alai na padomu dirina dohot Tuhan i, gabe sada tondi do i dohot Ibana.
6:18 Maporus ma hamu pasiding parmainanon i! Nasa dosa na niula ni jolma, dibalian ni dagingna do; alai na marmainan, mardosa di dagingna sandiri do.
6:19 Ndang diboto hamu: Dagingmuna do joro ni Tondi Parbadia, na di bagasan hamu, naung jinalomuna sian Debata; ndada hamu nampuna dirimuna.
6:20 Ai arga do hamu ditobus: Dibahen i pasangap hamu ma Debata marhitehite dagingmuna dohot marhitehite tondimuna; ai Debata do nampuna i.