Lompat ke konten Lompat ke sidebar Lompat ke footer

Widget HTML #1

Heber 7

7:1 Anggo Melkisedek i, raja di huta Salem, malim ni Debata na tumimbo do ibana, ditomutomu jala dipasupasu do si Abraham na mulak, dung dipapatu ibana angka raja.
7:2 Tu ibana do diturpukkon si Abraham saparsampulu sian sasudena i. Raja hatigoran do parjolo lapatan ni goarna i, angkup ni i: Raja ni Salem, na mandok: Raja sipardame.
7:3 So marama, so marina, so marpartuturan, na so marmula arina, na so marujung ngoluna; na dipatudos do ibana tu Anak ni Debata, malim do tongtong ro di salelenglelengna.
7:4 Alai bereng hamu ma sangapna i: Salang si Abraham, ompunta parsadaan, mangalehon tu ibana saparsampulu ni angka arta.
7:5 Nang angka sijujung hamalimon sian angka anak ni i Lepi disuru do, asa hombar tu patik i diparsampulu bangso i, ima angka hahaangginasida, na rap pomparan ni si Abraham.
7:6 Alai ibana, na so marpartuturan tu nasida, diparsampulu do si Abraham, jala dipasupasu do hasahatan ni bagabaga i.
7:7 Jadi sandok ndang targaga on: Na sumangap i do mamasumasu na ummetmet.
7:8 Jala jolma na olo mate do nasida, na manjalo na saparsampulu i; alai anggo ibana, mangolu do dihatindangkon.
7:9 Jala tardok ma: Marhitehite si Abraham diparsampulu do nang si Lepi, sijalo na saparsampulu i nian.
7:10 Ai di bagasan amana na sumundut i dope ibana, di na ro Melkisedek manomunomu.
7:11 Onpe, ia dipatihi pe bangso i, marpandapotan di hamalimon ni si Lepi, nda tung marhite sian i songgop harimpason i; ai aut i, boasa pola pajongjongon malim na asing, na mangihuthon horong ni si Melkisedek, na so goaron mangihuthon horong ni si Aron?
7:12 Ai molo mimbar hamalimon, ndang tarbahen so mimbar nang patik.
7:13 Jala ibana, na nidok ni hata on, masuk marga na asing do; ndang dung adong sian i na marhalado di langgatan i.
7:14 Ai torang do antong: Sian Juda do martumbur Tuhanta; ndang ditaringoti si Musa hamalimon ni na samarga i.
7:15 Jala ganda dope torangna, molo dipajongjong malim na asing, na suman tu si Melkisedek,
7:16 na gabe malim sian pangkorhon ni ngolu na so haharharan, unang ma sian patik ni aturan sibuk.
7:17 Ai dihatindangkon do ibana paboa: "Malim do Ho ro di salelenglelengna, mangihuthon horong ni si Melkisedek!"
7:18 Disi ma dipasohot patik na jumolo i, ala so margogo jala so marguna.
7:19 Ai ndang tarpasun patik i agia aha; alai dipabongot do pangkirimon na dumenggan, i ma parhiteanta manjonohi Debata.
7:20 Ndang masa i, ia so marhitehite uari; anggo nasida tutu, gabe malim do, so pola marhitehite uari.
7:21 Alai ia On, marhitehite uari do, na niuarihon ni na mandok tu Ibana: "Naung maruari do Tuhan i, jala ndang solsolanna dirina: Malim do Ho ro di salelenglelengna!"
7:22 Hombar tusi do sumurung padan, na hinangkungan ni Jesus.
7:23 Jala torop do anggo nasida na gabe malim, ala na so diloas hamatean i nasida mian.
7:24 Alai anggo Ibana, ala mian ro di salelenglelengna, ndang taripar hamalimonna tu na asing.
7:25 Dibahen i, tarbahen Ibana do paluahon sandok angka na manjonohi Debata marhitehite Ibana; ai na mangolu do Ibana tongtong, laho mangondihon nasida.
7:26 Ai sintua ni malim na songon i do tama di hita, na badia, na so marlaok, na so marlindang, na marbolat sian angka pardosa, naung gabe tumimbo sian angka banua ginjang i,
7:27 na so pola ganup ari pasahathon jumolo pelean ala ni dosana sandiri, dung i ala ni dosa ni bangso i, songon angka sintua ni malim i; ai sahali do i diulahon, di na pinelehonna i dirina.
7:28 Ai dipabangkit patik i do jolma sipargale gabe sintua ni malim; alai dipabangkit hata uari, na umpudi sian patik i, do Anak i, naung gabe rimpas ro di salelenglelengna.