Lompat ke konten Lompat ke sidebar Lompat ke footer

Widget HTML #1

Heber 10

10:1 Ai holan halinu ni angka parulian sogot do na di patik i, ndada anggo badanna. Ala ni i, sandok ndang tarbahen patik i mambahen sun denggan angka na sai ro tusi, mamboan pelean ganup taon.
10:2 Ai aut i, pasadionnasida ma na mamele i, ala so adong be dosa siingoton ni nasida na marhalado i, anggo dung ias nasida sahali.
10:3 Alai binahen ni angka pelean, mulak rata do ganup taon parningotan di dosa.
10:4 Ai ndang tarbahen mudar ni angka jonggi manang hambing randuk pasaehon angka dosa.
10:5 Ala ni i, ninna do di habobongotna i tu portibi on: "Ndang diparhagiot roham pelean manang silehonlehon; daging i do dipauli Ho di Ahu!"
10:6 "Ndang lomo roham di pelean situtungon manang di pelean pardosaon."
10:7 "Jadi ningku ma: Na ro ma Ahu mangulahon lomo ni roham, ale Debata; di pustaha i do tarsurat taringot tu Ahu."
10:8 Didok jolo: "Ndang diparhagiot Ho pelean dohot silehonlehon, nang pelean situtungon manang pelean pardosaon, jala ndang lomo roham di na pinelehon mangihuthon patik."
10:9 Dung i didok ma: "Na ro ma Ahu, mangulahon lomo ni roham!" Disi ma dipasohot na parjolo i, asa dipajongjong na paduahon.
10:10 Di bagasan lomo ni rohana i gabe angka na badia hita, binahen ni daging ni Jesus Kristus, naung pinelehonna, na sahali i.
10:11 Jala ganup malim jongjong do ariari marhalado dohot manjotjoti mamboan pelean, na sandok so tarbahen pasaehon dosa.
10:12 Alai anggo Ibana, sada pelean sambing do diboan, pasaehon ro di salelenglelengna angka dosa; dung i hundul do Ibana di siamun ni Debata.
10:13 Na maimaima nama Ibana, rasirasa dipampeakkon angka musuna bahen sidegedegean ni patna.
10:14 Ai hinorhon ni pelean na sasada i, sun denggan do dipajongjong Ibana, ro di salelenglelengna, angka na olo pabadiaonna.
10:15 Alai dohot do Tondi Parbadia i mangkatindangkonsa tu hita, ai didok do:
10:16 "On ma padan sipajongjongonku tu nasida, dung salpu angka ari i, ninna Tuhan i: Lehononku ma angka patikku tubagasan ateatenasida jala surathononku ma i tu rohanasida,"
10:17 "jala na so tupa be ingotonku dosanasida ro di hajahatonnasida!"
10:18 Anggo dung sesa angka i, ndang be masa pelean pardosaon.
10:19 Antong, ale angka dongan, adong do di hita hiras ni roha, laho bongot tu bagasan na badia i, di bagasan mudar ni Jesus;
10:20 ai dibungka do di hita dalan na imbaru jala na mangolu, sian rimberimbe i, i ma dagingna i;
10:21 jala adong do di hita malim na bolon, sigomgom bagas ni Debata.
10:22 Dibahen i, tadapothon ma, marroha na sintong, di bagasan hagogok ni haporseaon, dung diurasi rohanta, unang be disolsoli panggora ni roha i hita, jala dung diburi dagingta dohot aek na ias!
10:23 Momos ma tatiop pangkirimon na taparhatopot i, ai haposan do na marbagabagahonsa!
10:24 Masiantoan ma hita, masipajujuan tu haholongon dohot tu angka ulaon na denggan!
10:25 Unang tatadingkon parpunguanta hian, songon na hinasomalhon ni na deba; tung masipaingotan ma hita, jala lam i ma nian, ala lam jonok diida hamu ari i!
10:26 Ai anggo tatuntun mardosa, dung jolo tajalo parbinotoan di hasintongan i, ndang adong be dapot pelean pasaehon dosa.
10:27 Uhum na jorbut nama sipaimaon dohot api ni haririmas, siallang angka na mangalo.
10:28 Sitompas patik ni si Musa ingkon mate do, anggo adong dua manang tolu sitindangi, so siat asi ni roha.
10:29 Timbang hamu ma: Sadia dumokdok ma uhum mangonai tu jolma, na mandegedegei Anak ni Debata jala na mansoadahon mudar parpadanan, parhitean ni habadiaonna nian, jala na manoisi Tondi Parasiroha i!
10:30 Ai tatanda do Ibana, naung mandok: "Ahu do nampuna, partubolon; Ahu do mamaloshon!" Dung i muse: "Uhumon ni Tuhan i do bangsona!"
10:31 Jorbutna i, madabu tu tangan ni Debata na mangolu i!
10:32 Alai ingot hamu ma angka ari najolo; ai dung dipatiur hamu, ditaon hamu do godang parungkilon, i ma haporsuhon.
10:33 Na deba sian hamu gabe sitotonduran dibahen insahinsak dohot haporsuhon; na deba gabe saor tu angka na manaon songon i.
10:34 Ai rap manaon do hamu dohot angka na tarhurung; jala nang dirampas artamu, marlas ni roha do hamu manaon i, ala diboto hamu, adong do di hamu arta na ummangat jala na mian.
10:35 Onpe, unang ma bolongkon hamu hiras ni rohamuna, ai balga do upa ni i!
10:36 Ai habengeton do na ronsot di hamu, asa tarula hamu lomo ni roha ni Debata, jala dapot bagabaga i.
10:37 Ai "saotik nari sambing nama, ro ma na giot ro, jala ndang marnalemba!"
10:38 Alai sian haporseaon ma mangolu partigor i; jala ndang lomo rohangku di halak na sumurut.
10:39 Alai ndang sumurut anggo hita, asa tu hamagoan; na marhaporseaon do, laho mangomohon tondi.