Lompat ke konten Lompat ke sidebar Lompat ke footer

Widget HTML #1

Epesus 6

6:1 Hamu angka anak, oloi hamu ma angka natuatuamuna di bagasan Tuhan i; ai i do na tigor.
6:2 "Parsangapi amangmu dohot inangmu!" I do patik na parjolo mardongan bagabaga:
6:3 "Asa martua ho jala leleng mangolu di tano on!"
6:4 Hamu angka ama, unang gintali hamu angka anakkonmuna; pagodanggodang hamu ma nasida di bagasan ajar dohot poda ni Tuhan i!
6:5 Hamu angka anak somang, oloi hamu ma angka indukmuna di hasiangan on mardongan biar dohot lomos ni roha; marroha na bulus songon na maradophon Kristus!
6:6 Unang hamu pangoloi di mata, songon na mambuat roha ni jolma; songon naposo ni Kristus ma ulahon hamu roha ni Debata, sian nasa rohamuna.
6:7 Sian burjumuna ma hamu mangoloi: Songon di Tuhan i, unang di jolma i!
6:8 Ai diboto hamu do: Sumuang jaloon ni ganup sian Tuhan i na denggan na niulana, manang hatoban ibana manang anak mata.
6:9 Hamu angka induk pe, laos songon i ma bahen hamu tu nasida; antahi hamu ma na mangasupi i, ai diboto hamu do, di banua ginjang do nang Tuhanmuna, jala ndada siida bohi Ibana.
6:10 Dungkon ni i, gabe togu ma rohamuna di bagasan Tuhan i dohot di bagasan hagogoonna na togu i!
6:11 Solukkon hamu ma pangkean sinjata na sian Debata, asa taralo hamu utiutian ni sibolis i.
6:12 Ai ndada marungkil hita mangalo mudar dohot sibuk, angka harajaon do, angka parhuaso, angka sigomgomi hasiangan haholomon on, angka tondi hajahaton na di ginjang i.
6:13 Dibahen i, jalo hamu ma pangkean sinjata na sian Debata, asa tarbahen hamu mangalo di ari na jahat i, jala hot jongjong, dung dipatunduk hamu sasude.
6:14 Antong, jongjong ma hamu, marhohoshon hasintongan di gontingmuna, angka naung manolukkon bajubaju partahanan, i ma hatigoran i.
6:15 Marsipatu ma patmuna, laho mangkaringgashon barita na uli, pardamean i.
6:16 Angkup ni sudena i, jalo hamu ma lombulombu haporseaon i; haintopan hamu do marhite sian i sude sumbia api ni parjahat i.
6:17 Jangkon hamu ma nang tahuluk haluaon dohot podang ni tondi, i ma hata ni Debata.
6:18 Martangiang ma hamu, mardongan sandok pangidoan dohot elehelek di bagasan Tondi, manang sadihari pe, huhut dungo jala jugul tongtong, tumangiangkon saluhut angka na badia,
6:19 nang ahu pe, asa dibungka pamanganku, mandok sidohononku, laho pabotohon hahomion ni barita na uli, mardongan hiras ni roha.
6:20 Ai tusi do disuru ahu na tarrante on, asa marhiras ni roha ahu disi, mangkatahonsa songon na tama.
6:21 Alai paboaon ni si Tikikus do tu hamu saluhutna i, asa diboto hamu na masa di ahu, ro di ulaonku; ai ibana do dongan na hinaholongan jala parhobas haposan di bagasan Tuhan i.
6:22 Ala ni i do husuru ibana mandapothon hamu, asa dapot botoonmuna na masa di hami, jala asa diapuli rohamuna.
6:23 Dame ma di angka dongan, dohot holong ni roha raphon haporseaon sian Debata Ama i, nang sian Tuhan Jesus Kristus i!
6:24 Asi ni roha i ma mandongani saluhut, angka na marsihohot mangkaholongi Tuhanta Jesus Kristus!